Tillbaka till Equmenia Fagerås

Equmenia Fagerås stadgar

1 Föreningens grund, namn och ändamål

JESUS KRISTUS ÄR HERRE.

Equmenia Fagerås delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Den är också grunden för vår nära relation med Equmeniakyrkan Fagerås som tillhör Equmeniakyrkan .

Genom en mångfald av arbetssätt och uttryck vill Equmenia Fagerås:

 • föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor
 • hjälpa människor till en personlig kristen tro och främja gemenskap och medlemskap i en kristen församling
 • verka för att den kristna kyrkan samarbetar och syns i samhället
 • hävda individens unika värde och frihet
 • utveckla människors förmåga till självständiga ställningstaganden,
 • visa på individens ansvar för Guds skapelse, samt
 • hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor i Sverige och världen.

 

2 Förening och församling i ömsesidigt arbete

Equmenia Fagerås har anförtrotts ansvaret för Equmeniakyrkan Fagerås barn- och ungdomsverksamhet. Församlingen har ett andligt ansvar för barn- och ungdomsarbetet och bär dess ledare och funktionärer i bön och omsorg. Styrelsen ansvarar för att hålla församlingen underrättad om verksamhetens utveckling, val av styrelse samt års- och kassaberättelse.

3 Tillhörighet

Föreningen tillhör Equmenia och dess region Svealand.

Föreningens årsmöte kan även besluta att föreningen ska tillhöra eller vara medlem i annan organisation, under förutsättning att den organisationens ändamål stämmer överens med Equmenia Fagerås stadgar.

 

4 Medlemskap

Med medlem i föreningen avses den som under året

 1. deltagit eller varit ledare i någon av föreningen beslutad verksamhet, och som
 2. betalt av föreningen fastställd medlemsavgift, eller på annat sätt skriftligen tagit ställning för medlemskap.

Medlemskap gäller för innevarande kalenderår.

Medlem som aktivt motarbetar föreningens stadgar och/eller verksamhet eller på annat sätt uppenbart skadar föreningens intressen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Equmenia Fagerås har tagit del av Kultur- och fritidsnämndens beslut i dopingfrågor och som förening stöder vi helt deras uttalande och beslut 1992-04-09

 

5 Beslutsordning

Beslut om föreningens verksamhet och ekonomi fattas av årsmöte, föreningsmöte och styrelse. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Beslut i årsmöte, föreningsmöte och styrelse avgörs genom omröstning med enkel majoritet, det vill säga att det förslag som fått hälften + 1 av de avlagda rösterna ska gälla som beslut. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden röstar för, utom vid personval då avgörandet sker genom lottning.

Beslut om förslag om stadgeändring och upplösning av föreningen regleras i §§ 13-14  .
6 Årsmöte

Styrelsen skall kalla medlemmarna till årsmöte, som ska hållas senast den 28 februari varje år.

Kallelsen ska ske senast fyra veckor före årsmötet och mötet fattar beslut om de ärenden som angetts i dessa stadgar. Medlemmar som vill få ett ärende behandlat av årsmötet ska lämna sina förslag eller frågor tillsammans med en kort beskrivning till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Handlingar till årsmötet ska finnas tillgängliga senast en vecka innan årsmötet.

I årsmötet har alla medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt. Alla som är intresserade av föreningens verksamhet har närvaro- och yttranderätt, men däremot inte rösträtt.

7 Årsmötets ärenden

I årsmötet behandlas följande ärenden:

 1. val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, justeringspersoner samt övriga funktionärer för årsmötet,
 2. fastställande av dagordning,
 3. fråga om årsmötet är sammankallat på rätt sätt,
 4. verksamhetsberättelse, medlemsstatistik, ekonomisk redogörelse för föregående verksamhetsår samt revisorernas berättelse,
 5. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
 6. riktlinjer för kommande verksamhetsår,
 7. fastställande av eventuell medlemsavgift,
 8. val av styrelsens ordförande, tillika ordförande för föreningen,
 9. val av övriga styrelseledamöter,
 10. val av två revisorer och en revisorssuppleant,
 11. val av ledare och övriga funktionärer,
 12. val av 2 ledamöter till valkommittén,
 13. val av ombud till Equmenias riksstämma samt region Svealands regionstämma,
 14. val av ombud till övriga organisationer,
 15. förslag/ärenden som lämnats in till årsmötet av medlemmar eller styrelsen, samt
 16. övriga ärenden som årsmötet beslutar att ta upp till behandling.

8 Föreningsmöte

Styrelsen kan under året kalla medlemmarna till föreningsmöte för diskussion eller beslut i en viss fråga. Om minst 5 av medlemmarna eller de båda revisorerna begär det måste styrelsen kalla till föreningsmöte inom två månader.

Kallelse till föreningsmöte ska ske senast två veckor före föreningsmötet och innehålla de ärenden som ska behandlas i föreningsmötet. Handlingarna ska finnas tillgängliga senast en vecka innan mötet.

I föreningsmötet har alla medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt. Alla som är intresserade av föreningens verksamhet har närvaro- och yttranderätt, men däremot inte rösträtt.

 

9 Föreningsmötets ärenden

I föreningsmötet behandlas följande ärenden:

 1. val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, justeringspersoner samt övriga funktionärer för föreningsmötet,
 2. fråga om föreningsmötet är sammankallat på rätt sätt, samt
 3. det eller de ärenden som angetts i kallelsen.

Föreningsmötet får enbart behandla det eller de ärenden som angetts i kallelsen.
10 Föreningens styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande och sex övriga ledamöter plus två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare samt övriga funktionärer som styrelsen eller årsmötet beslutat om. Styrelsen utser också en kassör.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Styrelsens ledamöter har närvaro-, yttrande- och rösträtt. För att kunna fatta beslut ska styrelsemötet varit sammankallat i förväg och minst hälften av styrelsens ledamöter ska vara närvarande.

Revisorerna, kassören samt eventuell pastor, diakon eller anställda ungdomsledare i föreningen och församlingen har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Dessutom skall en representant som utsetts av församlingen kallas till styrelsens möten. Församlingsrepresentanten har närvaro- och yttranderätt.

 

11 Styrelsens uppgifter

Styrelsen leder föreningens verksamhet och ansvarar för det långsiktiga arbetet med strategier, visioner, planering av verksamhet och ekonomi, ledarstöd samt rekrytering.

Styrelsen ska också förbereda års- och föreningsmötets ärenden, verkställa de beslut som fattats av års- och föreningsmötet, hålla kontakt med såväl Equmeniakyrkan Fagerås, Equmenia region Svealand och Equmenia, tillsätta de kommittéer och arbetsgrupper som styrelsen anser nödvändigt samt i övrigt företräda föreningen.

 

12 Firmateckning, ekonomisk förvaltning, revision

Equmenia Fagerås firma tecknas var för sig eller två i förening av den eller de personer som styrelsen utser. Firmatecknaren måste vara myndig. Styrelsen har dessutom rätt att handla på föreningens vägnar gentemot extern part samt företräda inför domstolar och andra myndigheter.

Styrelsen ansvarar gemensamt för den ekonomiska förvaltningen och att upprätta års- och kassaberättelser till årsmötet. Styrelsen ska också upprätta medlemsstatistik och skicka in den till Equmenia.

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och hur styrelsen verkställt de beslut som årsmöte, föreningsmöte och styrelse fattat. Revisorerna ska lämna en revisionsberättelse till årsmötet, som avslutats med ett förslag till årsmötet att bevilja eller avslå styrelsen ansvarsfrihet.

 

13 Gemensamma utskott

Församling och Equmenia Fagerås avgör tillsammans vilka utskott som ska finnas för beredning av frågor av gemensam karaktär. Till gemensamma utskott utser församlingen och Equmenia Fagerås ledamöter i det antal som fastställs. Exempel på frågor av gemensam karaktär kan vara:

 • Övergripande och långsiktig planering samt samordning av verksamheten.
 • Bereda för styrelsen och församlingsstyrelsen gemensamma ärenden som har hänskjutits till utskottet.

Equmenia Fagerås representanter rapporterar till styrelsen.

 

14 Ändring av stadgar

Ändring av föreningens stadgar kan endast ske vid årsmöte och kräver att minst 2/3 av de närvarande röstberättigade röstar för ändringsförslaget. Equmeniakyrkan Fagerås ska underrättas om förslag och beslut.

För ändring av §§ 1, 4, 13 och 14 krävs att den av Equmenias riksstämma valda styrelsen underrättats och godkänt förslaget till stadgeändring
15 Upplösning av föreningen

Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte och efter att Equmeniakyrkan Fagerås har underrättas om förslaget. Upplösning av föreningen kräver att minst 2/3 av de närvarande röstberättigade röstar för framlagt förslag om upplösning. Församlingen skall underrättas om beslutet.

Vid upplösning av Equmenia Fagerås tillfaller föreningens tillgångar Equmeniakyrkan Fagerås.  Om församlingen vid tillfället för föreningens upplösning inte existerar tillfaller tillgångarna i stället Equmenia.

 

 

Dessa stadgar har antagits av Equmenia Fagerås årsmöte den 10/2 2017. Equmeniakyrkan Fagerås  har underrättats den 25/2 2017.

 

Permalänk till denna artikel: https://www.kyrkanibyn.se/vilka-ar-vi-2/forsamling/ungdomsradet/smu-i-frykeruds-stadgar/