Tillbaka till Equmenia Fagerås

Equmenia Fagerås policy för att motverka övergrepp

För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största vikt att vuxna i barnens omgivning reagerar på barnens signaler och/ eller berättelser. För att förebygga övergrepp mot samt ge stöd vid misstanke om övergrepp mot barn i vår närhet har Equmenia Fagerås antagit denna policy 2012-02-11

Förebyggande arbete

 • Åldersfördelning i ledargrupper
  Equmenia Fagerås skall sträva efter att ha både äldre och yngre ledare….
 • Övernattning vid läger kurser etc
  Ingen deltagare i ungdomsarbetet skall sova ensam med någon dom inte känner. Ledare bör så länge det är praktiskt möjligt alltid sova två och två då övernattning sker tillsammans med deltagare i ungdomsarbetet
 • Ledartäthet
  Vid aktiviteter anordnade av Equmenia Fagerås bör två ledare alltid delta. I undantagsfall kan en ledare ensam ha ansvar för en grupp under förutsättning att detta är en temporär lösning
 • Frågelista
  Varje år skickas en frågelista hem med deltagare i ungdomsarbetet där följande frågor skall ingå: -Kan deltagaren simma 200 m? -Får deltagaren bli skjutsad av ledare? Krävs bälteskudde? -Får Equmenia Fagerås publicera bilder på Internet där deltagaren är med?
 • Introduktion av nya ledare
  Då en ny ledare börjar i verksamheten skall ansvarig för varje verksamhetsgren ta ett samtal med denna där Equmenia Fagerås rutiner samt denna policy gås igenom.

Handlingsplan vid misstanke om övergrepp

 • Snabbhet
  När det finns uppgifter om eller någon misstänker att ett sexuellt övergrepp har förekommit ska de som fått kännedom om händelsen skyndsamt ta upp den akuta situationen. Föreningens ordförande och övriga ledamöter i styrelsen har alltid det yttersta ansvaret
 • Skydd av barnet/ungdomen
  Det viktigaste i den akuta situationen är barnets/ungdomens situation, dess fysiska och psykiska skydd och hälsa. Föräldrakontakt är viktigt, om inte förövaren misstänks finnas inom familjen.
 • Inhämta information
  Det är inte säkert att den utsatta klarar av att berätta, den utpekade förövaren kan också vara en populär och omtyckt person och/eller någon med en central funktion i föreningen. Därför är det viktigt att den som får kännedom om händelsen överväger vart hon/han lämpligen vänder sig. I första hand har ordförande ansvaret. I annat fall någon annan ansvarig person i föreningen hon/han har förtroende för.

Det är viktigt att inhämta tillräckligt med information för att kunna göra en bedömning av vilka åtgärder som skyndsamt måste vidtas. Det är också viktigt med observationer och dokumentation då de kan komma att bli bevis eller vittnesuppgifter längre fram i en eventuell rättsprocess.

Råd vid samtal med barn

 • Respektera barnets tid och skapa en lugn miljö
 • Begränsa antalet vuxna i rummet
 • Informera om vad som ska hända
 • Börja med att lyssna noggrant utan att värdera
 • Inled med öppna frågor och prata så att barnet förstår
 • Undvik kroppskontakt
 • Avsluta med att ta bollen och lyft ansvaret från barnet
 • Skriv omedelbart ner följande
 1. Vad du sett och fått berättat för dig, använd barnets egna ord
 2. Hur du agerat
 3. Signera och datera
 4. Dina anteckningar kan vara av betydelse för den sociala utredningen och eventuell rättslig process.

Anmälan
Anmäl alltid misstanke om övergrepp mot barn till socialtjänsten i kommunen. Anmälan kan göras anonymt. Vid anmälan till socialtjänsten om misstanke om övergrepp ska föräldrarna informeras. Grundregeln bör dock vara att inte informera föräldrarna vid misstanke om att det är föräldrarna eller annan nära anhörig som utsätter barnet.

Ordföranden och den ledare som uppdagat det eventuella övergreppet bör gemensamt upprätta anmälan till socialtjänsten.

Bedömning
De ansvariga som tagit tag i situationen ska beakta såväl ansvarstagande som diskretion. Utifrån en bedömning av de uppgifter som dittills kommit fram finns ett antal frågor att överväga:

 1. Behöver den utsatta omedelbart stöd och/eller vård?
 2. Kan händelsen vara av brottslig karaktär och ska därför polisanmälas?
 3. Ska den utpekade förövaren beläggas med timeout från barn- och ungdomsverksamheten tills frågan är utredd?
  En viktig princip är att barnet/ungdomen inte ska behöva lämna verksamheten för att den utpekade förövaren är kvar.

 

Kommunikation till berörda
Beroende på händelsens art, och hur snabbt olika uppgifter om den sprids ut i olika delar av föreningen, är det viktigt att de ansvariga överväger vilken information som ska lämnas ut samt till vilka och på vilket sätt den ska lämnas ut.

Suspendering av uppdrag inom barn och ungdomsverksamheten
Att vara ledare och/eller tränare är ingen rättighet utan ett förtroendeuppdrag. En styrelse har rätt att omedelbart belägga en misstänkt förövare med timeout och en dömd förövare med permanent suspendering från barn- och ungdomsverksamheten.

Uppföljning
Ett sexuellt övergrepp väcker avsky och rör upp starka känslor som kan ligga kvar under en lång tid. För att möta dessa är det viktigt att en plan för uppföljningen utformas.

Kontaktuppgifter

 • Socialtjänsten, Kils kommun 191 00 kontorstid eller via Polisen 114 14 övriga tider.
 • Bris, vuxentelefon 077-150 50 50
 • Rädda barnens föräldratelefon 020-786 786

 

 

Permalänk till denna artikel: https://www.kyrkanibyn.se/vilka-ar-vi-2/forsamling/ungdomsradet/smu-i-frykeruds-policy-for-att-motverka-overgrepp/